Shorin Ryu Kata

E-Kata
E-Kata Ippon Me
E-Kata Nihon Me
E-Kata Sanbon Me

Pinan
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Bassai
Bassai Dai
Bassai Sho

Naihanshin
Naihanshin Shodan
Naihanshin Nidan
Naihanshin Sandan

Kusanku
Kusanku Sho
Kusanku Dai

Hangetsu
Useishi
Niseshi