Ny president i SKA

shotok3Shigenobu Nakano blir etterfulgt av Yoshitake Toshiyuki som leder for Shorin Ryu Karate Association.

Toshiyuki er dermed valgt inn som president for SKA.